Zdjęcie wykonane na podjeździe dla osób z niepełnosprawnością. W centrum przodem do nas stoi mężczyzna na wózku, który schyla się (nie widać jego twarzy tylko rzedkie ciemne włosy), aby metrówką zmierzyć szerokość podjazdu. Ubrany jest w czarną kurtkę, niebieskie spodnie i sportowe buty.

Zrównoważone miasta

Żeby skutecznie walczyć z barierami, musimy najpierw uruchomić wyobraźnię! Dlatego co roku zapraszamy radnych miasta Konina na spacer, podczas którego siadają na wózki inwalidzkie i pokonują wyznaczoną trasę.
Maciej Wiatrowski, specjalista ds. innowacji

Szukamy sposobów na likwidację barier architektonicznych

Od początku istnienia Fundacji współpracujemy z Samorządem Miasta Konina. Wiele udało nam się wspólnie wypracować w obszarze likwidacji barier i włączania osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa.

W 2018 roku przeprowadziliśmy audyt dostępności 26 budynków użyteczności publicznej (11 obiektów zostało zakwalifikowanych jako dostępne). Opracowaliśmy dwa raporty: Raport dostępności obiektów turystycznych na terenie powiatu konińskiego oraz Raport dostępności 15 budynków użyteczności publicznej na terenie Wielkopolski.

W 2019 roku ilość audytów wzrosła o 31 i wyniosła 57. Audytorami były osoby z niepełnosprawnością odpowiednio przeszkolone i wyposażone do prowadzenia pomiarów. Według nich 28 budynków spełniło normy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność gabinetów lekarskich to problem ogólnopolski, a przecież dostęp do usług medycznych jest jednym z najistotniejszych aspektów jakości życia. W 2019 roku przeprowadziliśmy audyt 21 przychodni i gabinetów ginekologicznych w Koninie i opracowaliśmy raport wraz z rekomendacjami, dzięki czemu lekarze mogą poprawić dostępność swoich usług.

Wykres kolumnowy obrazujący liczbę przeprowadzonych audytów budynków (w tym liczbę obiektów ocenionych jako dostępne). Dane z wykresu zostały opisane w treści Raportu.

Tradycyjnie jesienią zapraszamy radnych miasta Konina na spacer, podczas którego siadają na wózki inwalidzkie i pokonują wyznaczoną trasę. Przy okazji sami doświadczają, co to znaczy podjechać pod krawężnik, czy stanąć przed wysokimi schodami – nie do pokonania… Po takim spacerze włodarze łatwiej podejmują decyzje o konieczności likwidacji barier w mieście! W latach 2018 i 2019 odbyły się dwa takie spacery.

W 2018 roku wzięliśmy udział w 10 spotkaniach (rok wcześniej było takich spotkań 12) z różnymi grupami interesariuszy w celu poprawy dostępności Konina (m.in. oficer dostępności, radni miasta, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zakład Komunikacji). W 2019 roku odbyło się 11 takich spotkań.

Podopieczni Fundacji z niepełnosprawnością ruchową uczą się pokonywać bariery i korzystać z komunikacji miejskiej w Koninie. Wszyscy uczestnicy mieszkań treningowych biorą udział w zajęciach z poruszania się i orientacji w terenie, a także wsiadania, wysiadania i podróżowania autobusem. Dzięki temu większość z nich nie boi się już podróżować samodzielnie, a w razie potrzeby wie, jak poprosić o pomoc.

Samodzielny pomiar dostępności

We współpracy z Fundacją Polska bez barier i Konińskim Stowarzyszeniem Sportowym Mustang oraz dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego stworzyliśmy „Narzędzie pomiarowe dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. Narzędzie składa się z dwóch części. Pierwsza to ankieta badawcza, a druga – wytyczne dla osób prowadzących monitoring dostępności. Tutaj zamieściliśmy informacje o tym, jak powinno wyglądać otoczenie budynku z uwzględnieniem komunikacji publicznej i prywatnej oraz przejść dla pieszych, strefa wejściowa do budynku, komunikacja pozioma i pionowa, dostępność usług i funkcji w budynku (w tym toalety), ewakuacja z budynku i informacja w budynku. Wszystko opatrzone rysunkami i odnośnikami do odpowiednich dokumentów prawnych.

Ważna działalność pożytku publicznego

Od roku 2012 do 2019 mieliśmy nieprzerwanie swoją reprezentację w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem doradczym Prezydenta Miast Konina. Zainicjowaliśmy również badanie trzeciego sektora w mieście Koninie i zaangażowaliśmy do tego Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Przebadaliśmy wspólnie ponad 200 organizacji pozarządowych z miasta Konin.  Powstał raport obrazujący zebrane dane.

<< poprzedni  –  następny >>