Wyniki finansowe

Na dzień 31.12.2019 roku konta Fundacji PODAJ DALEJ zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 840 360 zł. Wynik, jak każdego roku został przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji w kolejnych latach. Po zmianie przepisów podatkowych nie jest to już skumulowany wynik finansowy, ale wynik danego roku podatkowego (2019).

Przychody Fundacji wyniosły 4 248 154 zł, odnotowano ich wzrost o 55,8 % w stosunku do ostatniego raportu za rok 2017 oraz kolejny wzrost o 28,3% w stosunku do roku poprzedniego (2018).

Na wykresie liniowym zostały przedstwione przychody Fundacji w latach 2013 - 2019. Dane zostały również opisane w treści Raportu.

Z roku na rok wzrasta przychód z 1% podatku – jest to wzrost średnio o prawie 6%. Przychód ze źródeł prywatnych (darowizny, zbiórki) w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wzrósł o 163,7% i zadowalające jest, że w kolejnym roku wzrósł o kolejne 10,4%, co potwierdza zaufanie społeczeństwa do Fundacji i jest znaczącym przychodem pozwalającym na realizację wielu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przychody pochodzące od podatników z 1% są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają sfinansowanie udziału własnego w projektach – to warunek konieczny, aby uzyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Na wykresie kolumnowym przedstawiono strukturę przychodów Fundacji PODAJ DALEJ w latach 2017 - 2019. Dane zostały również opisane w treści Raportu.

Spadek przychodów z innych źródeł spowodowany jest zakończeniem projektu Akademia Życia, który realizowaliśmy w latach 2013-2018 z prywatnych funduszy europejskich (duńskie Fundacje Velux).

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dodatkowe przychody uzyskuje z działalności statutowej odpłatnej, która od kilku lat bazuje na podobnym poziomie. Nie ma jednak z tego tytułu dochodów ponieważ przychody pokrywają wysokość kosztów związanych z realizacją działań statutowych odpłatnych.

Przychody ze źródeł publicznych z roku na rok wzrastają (na przestrzeni trzech ostatnich lat średnio o 52%) z powodu realizacji coraz to nowych projektów, co jest związane również ze wzrostem analogicznych kosztów.

Wraz z rozwojem Fundacji i skali realizowanych przedsięwzięć zwiększyły się koszty działalności. W 2019 roku wyniosły 3 408 770 zł, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2017 o 31,2%, natomiast do roku 2018 o kolejne prawie 6,3%.

Na wykresie kolumnowym przedstawiono strukturę kosztów Fundacji PODAJ DALEJ w latach 2017 - 2019. Dane zostały również opisane w treści Raportu.

Poza kosztami kontynuowanych najważniejszych projektów, które z reguły zostały na podobnym poziomie (Niepełnosprawny może więcej, Aktywni i Niezależni), w projekcie pod nazwą Akademia Życia koszty względem roku 2018 (ostatni rok projektu) spadły o 30%. Jednak w szerszym zakresie zaczęły być realizowane kolejne projekty, w związku z czym koszty wzrosły nawet o 341% (ABC-samodzielności), czy rozpoczęło się działanie p.n. Akademia Życia i Samodzielności, gdzie pierwsze koszty poniesione zostały dopiero w roku 2019 i wyniosły 218 332 zł.  

Na wykresie kolumnowym przedstawiono koszty realizacji najważniejszych projektów w latach 2017 - 2019. Dane zostały również opisane w treści Raportu.

Każdy z projektów rozliczamy na osobnych kontach i rachunkach. Dzięki temu możemy dokładnie przeanalizować, porównać i rozliczyć wydatki związane z konkretnym projektem.

Koszty działalności statutowej odpłatnej są w całości pokrywane z przychodów z tejże działalności i nie stanowią dużej skali w analizowanym raporcie.

W roku 2018, kiedy Fundacja podjęła decyzję o rozwoju, zaczęła ponosić koszty niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi ze środków publicznych działaniami, będące kosztami administracyjnymi oraz koszty związane ze strategią fundraisingową wdrażaną od 2017 roku – łącznie tzw. koszty ogólnego zarządu. Kategoria ta pojawiła się w roku 2018 w wysokości 294 518zł, w roku 2019 udało się zmniejszyć wydatki (finansowane głównie ze źródeł prywatnych) do kwoty 200 285 zł.

Wzrost przychodów i kosztów pokazuje tendencję rozwojową Fundacji – wynika m.in. ze zwiększenia oferty wsparcia, poszerzenia zakresu działań, liczby Podopiecznych i realizowanych projektów, większego zatrudnienia, ale również kosztów administracyjnych, jak wzrost minimalnej płacy i składek ZUS oraz wzrostu kosztów eksploatacyjnych (energia, ogrzewanie, woda i inne media).

Na dzień 31.12.2019 roku Fundacja zatrudniała 33 osoby na podstawie umowy o pracę (29 w pełnym wymiarze czasu pracy), w tym 8 osób z niepełnosprawnością.

Sprawozdania roczne publikujemy na stronie www.pozytek.gov.pl oraz na stronie BIP: www.podajdalej.nowybip.pl

Fundacja PODAJ DALEJ jak każdy podmiot narażona jest na ryzyka. Pojawiające się ryzyka zawsze uważnie analizujemy i staramy się przekuwać w szanse i wykorzystywać do rozwoju organizacji. Szybko identyfikujemy szanse i zagrożenia. Podejmujemy działania wyprzedzające, aby utrzymać ciągłość pracy, stabilną sytuację finansową i zdolność do realizacji celów (m.in. zastępstwa podczas nieobecności pracowników, obieg informacji umożliwiający przejęcie projektu do realizacji w wybranym momencie, np. dłuższej nieobecności, finansowanie działalności ze środków własnych w razie opóźnień w przekazywaniu transz dotacji). Prowadzimy dialog z interesariuszami, co pozwala na osiąganie coraz lepszych efektów.

<< poprzedni  –  następny >>