Indeks GRI

numer wskaźnika

WSKAŹNIKI PROFILOWE

Link do treści/ komentarz

STRATEGIA I ANALIZA

 

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii

List Prezeski Zarządu

PROFIL ORGANIZACYJNY

 

G4-3

Nazwa organizacji

List Prezeski Zarządu

G4-4

Obszary działalności

Kim jesteśmy

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Kim jesteśmy

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja

Kim jesteśmy

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

Kim jesteśmy

G4-8

Obsługiwane rynki

Kim jesteśmy

G4-9

Skala działalności organizacji

Kim jesteśmy

G4-10

Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

Dobra praca 

G4-11

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)

Fundacja nie ma umów zbiorowych

G4-12

Opis łańcucha dostaw

Wskaźnik nie ma zastosowania

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności

W raportowanym okresie nie zaszły znaczące zmiany

G4-14

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Wyniki finansowe

G4-15

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację

Zasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ 

G4-16

Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych

Kim jesteśmy

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

 

G4-17

Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym

Fundacja PODAJ DALEJ

G4-18

Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu

Dialog z interesariuszami

G4-19

Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu

Dialog z interesariuszami

G4-20

Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji

Dialog z interesariuszami

G4-21

Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz organizacji

Brak istotnych aspektów w raportowanym okresie

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Brak korekt

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu

Dialog z interesariuszami

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

 

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

Dialog z interesariuszami

G4-25

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Dialog z interesariuszami

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu

Dialog z interesariuszami

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

Dialog z interesariuszami

PROFIL RAPORTU

 

G4-28

Okres raportowania

Profil raportu

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu

Lipiec 2018 r.

G4-30

Cykl raportowania

Profil raportu

G4-31

Osoba kontaktowa

Profil raportu

G4-32

Indeks treści GRI

Indeks GRI

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Profil raportu

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ

 

G4-56

Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak kodeks zachowań lub kodeks etyki

Zasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ 

PRAWA CZŁOWIEKA

 

G4-HR2

Całkowita ilość godzin poświęcona na szkolenie z procedur i aspektów poświęconych prawom osób niepełnosprawnych

Edukacja i dzielenie się wiedzą

Dobra praca 

<< poprzedni  –  następny >>